35 NEW Swarovski® Crystal Slim Murano Glass BZ-4100 Leopard (ZG) BZ-1354 Smoke (ZG) BZ-1361 Light Amythyst (ZG) BZ-1362 Black Diamond (ZG) BZ-1363 Pink (ZG) BZ-4001 January (ZG) BZ-4002 February (ZG) BZ-4003 March (ZG) BZ-4004 April (ZG) BZ-4005 May (ZG) BZ-4006 June (ZG) BZ-4007 July (ZG) BZ-4008 August (ZG) BZ-4009 September (ZG) BZ-4010 October (ZG) BZ-4011 November (ZG) BZ-4012 December (ZG) BZ-4054 Pink Swirl (ZG) BZ-1351 Peridot (ZG) BZ-1357 Peridot (ZG) BZ-4058 Silver Multi (ZG) BZ-4024 Pink Swirl (ZG) BZ-1352 Pink (ZG) BZ-1358 White (ZG) BZ-4041 Silver/Black/ Copper (ZG) BZ-4023 Blue Swirl (ZG) BZ-1353 Amythyst (ZG) BZ-1359 Tanzanite (ZG) BZ-4039 Blue/Copper Swirl (ZG) BZ-4051 Blue/Green (ZG) BZ-4043 Pink/Copper (ZG) BZ-4071 Aqua (ZG) BZ-4045 Gold/Copper (ZG) BZ-4031 Blue/Gold (ZG) BZ-4088 White/Gold/ Copper (ZG) BZ-4060 Purple Zebra (ZG) BZ-1350 Blue (ZG) BZ-1356 Blue Topaz (ZG) BZ-4091 Blue/Gold/ Copper (ZG) BZ-4034 Silver Zebra (ZG) BZ-4092 Blue Spots (ZG) BZ-4101 Snow Leopard (ZG) BZ-1355 Light Amythyst (ZG) BZ-1360 Champagne (ZG)